Прокуратурата нареди проверка на плажа в „Слънчев бряг“ за частни имоти в държавна собственост

Резултатите трябва да са готови до 16 април

0
44
прокуратурата
Снимка: архив

ВАП се самосезира от изявление на министъра на туризма Николина Ангелкова

ВАП се самосезира по информация в медиите, според която от министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова е посочено, че на плаж на к. к. „Слънчев бряг“ са обособени имоти – частна собственост. Това съобщиха от държавното обвинение.

Първоначално от ВАП е съобразено, че по силата на чл.18, ал.1 от Конституцията и чл.6, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ крайбрежната плажна ивица, като обособена територия, съставена от отделни морски плажове, представляваща част от морския бряг към прилежащата му акватория, е изключителна държавна собственост.

Съобразно Закона за държавната собственост /ЗДС/ се касае за публична собственост, като според чл.69, ал.1 от същия закон актовете за държавна собственост, се съставят в два екземпляра от звено „Държавна собственост“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Естествено, явно незаконосъобразна е ситуация, при която в територията на морския плаж са обособени поземлени имоти с друг вид собственост извън публична държавна.

По-нататък, крайбрежната плажна ивица попада в охранителна зона „А“, в която режимът на особена териториално-устройствена защита е стриктен – чл.9 и чл.10 ЗУЧК. Последният регламент очевидно е предназначен и за осигуряване на спокойното повсеместно ползване на морските плажове от хората. Ето защо евентуални нарушения от рода на споменатите от министъра на туризма, освен че бламират публичноправните изисквания за законосъобразност, но са от естество да засегнат права и на отделни граждани, и на цялото общество.

От ВАП е преценено и, че организирането на защитата на публичната държавна собственост е дължимо действие.

На тази основа, от ВАП са взети предвид и други обстоятелства – първо, че информацията за местоположението и пределите на морските плажове е съсредоточена в МРРБ, второ, че регионалният министър в случай, че са налице изискуемите предпоставки, е специално оправомощен за участие в съдебни спорове за такива имоти и, трето, че същият министър е натоварен от законодателя с методическото ръководство на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост.

Ето защо, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт е ангажиран министърът на регионалното развитие и благоустройството с оглед реализиране на проверки за спазване на въпросните нормативни изисквания, както и за последващи законосъобразни действия, напр., сигнализиране на областен управител за постановяване на заповеди за отмяна на акт за общинска собственост, когато незаконосъобразно имот – държавна собственост е актуван като общински /чл.79, ал.1 ЗДС/ или за изземане на имот – държавна собственост, който се владее или държи без основание /чл.80, ал.1 ЗДС/; за представяне на данни на прокуратурата, ако се разкрие, че са издадени административни актове от други органи във връзка с поземлени имоти, които попадат в пределите на крайбрежната плажна ивица и др.

От ВАП е посочено, че информация за взетите решения и предприетите действия следва да се представи в срок до 16.04.2018 г.