Шестима началници от „Напоителни системи“ отиват на съд

Предстои насрочване на дело в Софийски градски съд

0
68
съд
Реформаторите не знаят какви са правомощията на главния прокурор

Прокуратурата им връчи обвинителни актове за различни престъпления

Софийска градска прокуратура предаде на съд шест длъжностни лица от ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД – изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите, съобщиха от държавното обвинение.

На Ст. Г. е повдигнато обвинение за това, че на 24.02.2012 г.в гр. София, в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, е сключил неизгодна сделка с „НС Агро“ АД – гр. Добрич. Предметът на договор е за консултиране за необходимостта от лицензиране на „Напоителни системи“ ЕАД като ВиК-оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК-услуги.

В клаузите на договора е предвидено да се консултира и процедурата по издаване на лиценз пред ДКЕВР, както и реда и условията за поддръжката на лицензионния режим, при наличие на евентуално издаден лиценз.  

Такъв договор не е било необходимо да се сключва, тъй като „Напоителни системи“ ЕАД са били уведомени и от ДКЕВР, и от ресорния заместник-министър, че следват да разработят и представят в ДКЕВР бизнес-план за развитието на дейността си, заявление за утвърждаване на цени на услуги, които предоставят на дружества, и справка за фактурираните водни количества.

Напоителни системи“ ЕАД са били длъжни да сторят това по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/. Вместо да изпълнят законовите си задължения, те са сключили договор с „НС Агро“ АД на стойност 20 000 лв., които впоследствие са били платени.  От това за „Напоителни системи“ ЕАД е произлязла вреда в размер на 20 000 лв.-  престъпление по чл. 220, ал.1 от НК.

Ст. Г. е обвинен и за това, че на 12.06.2012 г. в гр. София  е съставил референция на „НС – Агро” АД – гр. Добрич, в която удостоверил неверни обстоятелства. Според подписаната референция, „НС Агро“ АД – гр. Добрич успешно е консултирал „Напоителни системи“ ЕАД за дейностите и мероприятията, които държавното дружество е трябвало да предприеме, за да бъде лицензирано като ВиК-оператор от ДКЕВР, а също и че „НС-Агро” АД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, което му позволява да се справи с поставените задачи качествено и ефективно, въпреки че на обвиняемия му е било известно, че към онзи момент „НС-Агро“ АД е разполагал с едно заето лице – престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК.

Ст. Г. е обвинен и за това, че в периода от 06.11.2012 г. до 13.05.2013г. в гр. София, като длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество. Съгласно анекси по  сключен между „Напоителни системи” ЕАД и „НС Агро” АД договор, той е подписал приемо-предавателни протоколи за резултати от изпълнението на договора и фактурите, без отчетената работа да e била действително извършена от „НС Агро” АД. От това са последвали значителни щети за предприятието в размер на 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък       – престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 от НК;

На Ал. Х., като длъжностно лице –  член на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, като извършител, и в съучастие с E. Г– член на Съвета на директорите, и И. П. – изпълнителен  директор, присвоил чужди пари – сумата от 69 601,29 лева, представляващи разликата между начисленото и изплатено брутно възнаграждение, и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ възнаграждение. Обвиняемият е наредил да се прилага бална оценка в размер на 11 единици за трите години, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г.  – 7,125 бални единици и за 2017г.  – 6 бални единици, съгласно ПРУПДТДДУК, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Е. Г. е предаден на съд за това, че на 23.03.2015 г. в гр. София, като длъжностно лице– член на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД – гр. София, като съизвършител в съучастие с Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, и И. П. – Изпълнителен  директор, присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 69 601,29 лв., представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се, съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява.

С Протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015 г. той е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД след месец ноември на 2014 г.: И. П. – изпълнителен директор, Е. Г. – член на съвета на директорите, и Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, както и Г. З. – изпълнителен директор от 28.06.2016г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014г. 6 бални единици, за 2015г.  – 7,125 и за 2017г.  – 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Б. В. е предаден на съд за това, че на 05.11.2013г. в гр. София, като длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи ЕАД“ – гр. София, съгласно договор за възлагане на управлението от 30.08.2013г., присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 13 361.03 лева, представляваща разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява. Със своя заповед обвиняемият наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите: Б. В. – изпълнителен директор, Д. И. – член на съвета на директорите, и И. М. – член на Съвета на директорите, да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо 6 бални единици- престъпление по чл.201 от НК.

 Б. В. е обвинен и за това, че на 27.08.2014 г. в гр. София, като длъжностно лице – и.ф. изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД със заповед за заместване, присвоил чужди вещи, поверени му да ги управлява – два преносими компютъра, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД,  единият на стойност 1756, 66 лв., а другият –  на стойност 3200 лв. Обвиняемият е издал заповед компютрите да се бракуват, без да са налице основанията за това. Вещите били снети от отчет и преминали във владение съответно на финансовата директорка Н. Ж. и на Изпълнителния директор Д. М.- престъпление по чл.201 от НК.

Д. И. е предаден на съд за това, че в периода от 26.11.2013 г. до 06.11.2014 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление с 4 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице – Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 2 986 355, 52 лв. за „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък. Сключените сделки са, както следва:

1. На 26.11.2013г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка  за правни съвети, консултации, процесуално представителство, въпреки наличието на щатни юрисконсулти. От това е произлязла значителна вреда в размер на 40 747, 84 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД;

2. На 30.01.2014 г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка, с предмет на договора – консултиране на работата на служителите в централно управление на възложителя по изготвянето на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на щатни служители в „Напоителни системи“ ЕАД, занимаващи се с изготвяне на документация по ЗОП. От това е произлязла значителна вреда в размер на 13 102, 03 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД;

3. На 30.04.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно е сключил неизгодна сделка с предмет на договора – подпомагане при казуси с висока степен на фактическа и правна сложност, при липса на необходимост от сключването му, поради наличието в „Напоителни системи“ ЕАД на щатни юрисконсулти.  От това е произлязла значителна вреда в размер на 162 739, 78 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД;

4. На 06.11.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка – споразумение по договор, сключен между „Напоителни системи“ ЕАД и „НС – Агро“ АД, като с подписването на споразумението задължил „Напоителни системи“ ЕАД да плати на „НС – Агро“ АД, сумата от 2 769 765, 87 лева, за фактурирана, но неизвършена и неприета работа, съгласно клаузите на договора, и от това произлязла значителна вреда в размер на 2 769 765, 87  лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД- престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

         И. П. е предаден на съд за това, че в периода от 15.12.2014 г. до 13.06.2016 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице– Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък – престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

      И. П. е обвинен и за това, че на 23.05.2015 г. като длъжностно лице – изпълнителен директор  на „Напоителни системи“ ЕАД – гр. София, като съизвършител в съучастие с Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, и Е. Г. –член на Съвета на директорите, присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 69 601,29 лева, представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява.

С Протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015г. обвиняемият е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД след месец ноември на 2014 г.: И. П. – изпълнителен директор, Е. Г. – член на съвета на директорите и Ал. Х. – Председател на Съвета на директорите, както и Г. З. – изпълнителен директор от 28.06.2016 г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г.  – 7,125 и за 2017 г.  – 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

      По делото са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение „подписка“. Предстои насрочване на делото от Софийски градски съд.