За кого бие камбаната на верското недоволство ?

Всичко това се пише на сметката на премиера Бойко Борисов

0
1094
мюфтийство
Главното мюфтийство

Законът за изменение на вероизповеданията – лобизъм за ограбване на държавата и общините от Мюсюлманското изповедание

Николай Панков

Прокламираните с шумни фанфари текстове за справяне с религиозния радикализъм, с борбата с тероризма, маскирана под религиозно верую, с ограничаването на финансирането на радикални религиозни течения застанали срещу държавата претърпяха пълно фиаско.

Истината е, че това се превърна в един законопроект на ДПС, чрез който те санират съдебни решения, поправят фундаментални грешки в ръководството на Мюсюлманското изповедание, разправят се с опоненти, които ги разобличават като партия контролираща ръководството на мюсюлманите, която истина лъсна в последните предложения за промени, уж съгласувани и одобрени от религиозните изповедания .

Грозната истина лъсна, но тя е твърде добре закодирана и прикрита. Цитираните „съгласувани” с изповеданията предложения са грубо погазване на закона ,Конституцията и вмешателство в съдебната власт като се създават прецеденти с невиждани последици.

Първо и преди всичко със закона се прави пълна абсолютно заличаване на съществуващите изповедания в регистъра на СГС, като само БПЦ е пощадена защото тя е юридическо лице пред закона от 2003 година

Предложенията на Цветанов & Карадайъ :

17. Параграф шестнадесети систематично да бъде отразен в Преходните и заключителни разпоредби, като в т.3 отпадат думите „и чл.7а”

В предложението, представено за съгласуване с изповеданията, текста е :

§ 16. В глава трета „Регистрация“ се създава се чл. 20а:

Чл. 20а. (1) Софийски градски съд прекратява регистрацията на религиозна общност:

1. когато е постановена без да е представен някой от документите по чл. 16, ал.1;

2. по искане на религиозната общност;

3. при нарушение на чл. 7 и чл. 7а /отпада/;

4. когато с дейността си регистрираната религиозна общност системно нарушава другите изисквания на този закон;

5. когато дейността й противоречи на разпоредбите на Конституцията на Република България.

(2) Решението по ал. 1, т.2 се постановява по искане на ръководството на религиозната общност.

(3) Решението по ал.1, т. 1 и т.3-5 се постановява по искане на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет или на прокурора.

(4) Решението за прекратяване на регистрацията на основание ал.1, т. 1 и т. 3 – 5 подлежи на обжалване по общия ред.“

Когато определена разпоредба от закона се премести в преходни и заключителни разпоредби, тя става еднократно изпълнима.

На практика нито едно вероизповедание не може без да има предоставено време, да отговори на изискванията за нова регистрация, ако не е изпълнило в предишната си тези нови постановки.

В буквален смисъл всички 179 регистрирани към момента изповедания се заличават, в това число и ръководеното от Мустафа Хаджи, и подлежат на пререгистрация с тоталната намеса на държавата чрез Дирекцията по вероизповеданията. Този подход всъщност не е прецедент в Българската история – подобен подход е осъществен със Закона за изповеданията /обн.ДВ бр.48 от 1949 – отм.ДВ бр.120 от 2012г./ – приет по време на ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ. Няма такъв аналог, дори Османската империя запазва статута на храмовете, дори при мирновременните правила на окупираните османски територии на бъдещето българско княжество се запазва действието на джамии, църкви и синагоги.

Но днешните демократи на формален принцип прекратяват юридическата регистрация на 180 вече регистрирани изповедания. Мърлявата аргументация на ВМРО е, че то не се прекратява съществуването на религиозната общност , а само на юридическото и лице, което притежава движимото и недвижимо имущество и достъпа до банковите си сметки. Този текст ще хвърли в хаос католици, арменци, протестанти, дори Мюсюлманското изповедание и това на Мюсюлманите сунити. А кому е нужно това? На премиера Борисов или на сговора ЦВЕТАНОВ &КАРАДАЙЪ.

Отворени и крещящи остават въпросите, кой е правоприемник на заличените вероизповедания, какво се случва с тяхното имущество, движими вещи, банкови сметки. При безпричинно отнета регистрация по волята на тандема Цветанов & Карадайъ ще настъпи пълен хаос в изповеданията. Нито са предвидени срокове за регистрираните изповедания да отговорят на изискванията на новия закон, нито този правен абсурд може да отговори на някаква житейска необходимост от защита на националната сигурност.

Тандема Цветанов & Карадайъ решават отколешния проблем на ДПС с Мустафа Хаджи и желанието да го отстранят като поддръжник на Фетуллах Гюлен, и най-вече ревностен последовател на Мюсюлмански братя, но още повече, движението иска то да си пререгистрира изповедание като клон „духовен” на ДПС и това го правят чрез закон в българския парламент.

Второ много важно и съществено нещо е неразбираемите за никой народен представител думи и текстове по параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията. Той, уважаеми дами и господа кметове, се отнася до правоприемството на съществувалите до 1949 година поделения на вероизповеданията и възможността чрез иск пред Софийски градски съд да се установи такова правоприемство със съществуващо към днешна дата вероизповедание. Такъв юридически казус съществува единствено и само досежно Мюсюлманско изповедание, което в последните седем години периодично предприема поредица от юридически действия, прераснали в няколко съдебни дела:

1. Дело по параграф 4 от ПЗР на Закона за вероизповеданията, заведено от Мюсюлманско изповедание през 2010 год. срещу Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание в РБългария, а именно т.д.№ 1806/2010г. по описа на СГС. Прекратено с влязло в сила определение през 2011 год. поради отказ на Мюсюлманско изповедание от иска;

2. Дело заведено през 2013 год. пред СГС фирмено отделение в охранително производство от 04.06.2013 год., обезсилено от Софийски апелативен съд на 12.05.2015 год. по ф.д. №964/2014/ – влязло в сила;

3. Дело заведено от Мюсюлманско изповедание през 2016 год. пред СГС, а именно т.д.№ 1802/2016г. по описа на СГС- исково производство по параграф 4 от ПЗР на Закона за вероизповеданията срещу Българската държава, двадесет и една български общини и една частна фирма;

Текста на действащия към момента закон :

§ 4. (1) Въз основа на искане на регистрирано вероизповедание, директорът на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет издава удостоверение относно правоприемствеността между вероизповеданието и съществували религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица в периода до 1949 г.

(2) Представителите на съответното вероизповедание внасят иска пред Софийския градски съд за установяване на правоприемственост, като представят удостоверението на директора на Дирекция „Вероизповедания“ по ал. 1.

(3) Съдът се произнася с решение, което се вписва в регистъра по чл. 18.

(4) Решението може да се обжалва от други регистрирани вероизповедания по реда на Гражданския процесуален кодекс. „

Сега да проследим предложенията на тандема Цветанов & Карадайъ :

В §4, ал.2 от ПЗР на ЗВ думата „иска“ се заменя с думата „заявление“. В §4 ал.3 от ПЗР на Закона за вероизповеданията след думата решение се добавя израза :

по реда на чл.530 и сл.ГПК, като в този случай разпоредбите на чл. 531, ал.2, чл.534 и чл. 535 ГПК не се прилагат”

Всъщност тандемът Цветанов – Карадайъ предлага исковият ред за установяване на правоприемство между регистрирани вероизповедания да се замени с ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, но в това „особено охранително производство“ да не се прилагат част от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, уреждащи охранителното производство, а именно разпоредбите на чл.534 и чл.535 ГПК. Съгласно чл.534 ГПК: „съдът може да постанови личното явяване на молителя.

Той може да изисква молителят да потвърди с декларация истинността на изложените от него обстоятелства.“ /а както е известно за деклариране на неверни данни пред съд се носи наказателна отговорност/. Съгласно чл.535 ГПК: „Съдът може да се основе на свидетелски показания, дадени пред други органи, както и да възложи на друг съд или на полицейските органи, или на общините да съберат необходимите доказателства“.

Какво означава това „предложение“?! – съдът ще е просто един регистратор на заявени обстоятелства БЕЗ ДА ИМА ПРАВО ДА СЪБИРА ДОКАЗАТЕЛСТВА ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ДА ИМА ПРАВО ДА ИЗИСКА МОЛИТЕЛЯТ да ПОТВЪРДИ С ДЕКЛАРАЦИЯ ИСТИННОСТТА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ ОТ НЕГО ОБСТОЯТЕЛСТВА т.е. СЪДЪТ Е ДЛЪЖЕН ЕВЕНТУАЛНО ДА РЕГИСТРИРА И НЕИСТИНСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, а молителят няма как да носи наказателна отговорност!!!!

Налице е опит за пряка намеса в работата на независимата съдебна система, разпореждане как съда да не събира доказателства за да установи правоприемство, а направо да впише такова по заявление на някого / по късно ще стане ясно ,на #Кой!.

Продължаваме в текста на тандема Цветанов & Карадайъ :

Към ал.3 се добавя изречението със следното съдържание :

52. Създава се нов Параграф ….. със следното съдържание :

Производствата по параграф 4, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията, които до влизане в сила на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията не са приключили с постановено решение от СГС, се прекратяват и се разглеждат от този съд по охранителен ред, като исковата молба, по която са образувани, има значение на заявление по смисъла на параграф „, ал.2 от ПЗР на ЗВ. Останалите производства се довършват по досегашния ред”

Логично е да си зададем въпроса колко точно образувани и висящи дела за правоприемство има пред СГС и кои са неговите ищци и ответници? Отговора е много прост и категоричен- само едно такова производство по т.д.№ 1802/2016г. по описа на СГС, по което ответници са Държавата и общините, а ищец е Мюсюлманското изповедание. И как уважаеми дами и господа, се пишат закони, указва се на съда какво да прави и му се разпорежда как да гледат делата и дори как и кои точно дела да администрира, така щото на ДПС и Мустафа Хаджи да им е рахат. Ето само този текст, които е една трета от становището на тандема Цветанов & Карадайъ, е достатъчно да Ви покаже истинската същност на поправките в законопроекта, да се възстанови възможността Мюсюлманско изповедание да осъди служебно – в охранително производство Държавата и общините в чийто патримониум е имущество придобито и облагородено през 130 години, като музея в Кърджали, Археологическия музей в София, музея на религиите в Стара Загора, безистена в Ямбол и стотици други паметници на културата и обществени сгради. Дори от изопачения текст, няма да разберете какъв е залога на това престъпление по служба, защото както е видно от писмото до държавните мъже и жени тандема извършва национално предателство.

Текста от предложението на Цветанов и Карадайъ : „Към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията се добавя преходна и заключителна разпоредба със следното съдържание :

ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ПАРАГРАФ 4 АЛ.3 ОТ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗВ, КОИТО ДО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗВ НЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ С ПОСТАНОВЯВАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ОТ СГС, СЕ ПРЕКРАТЯВАТ И СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ ТОЗИ СЪД ПО ОХРАНИТЕЛЕН РЕД, КАТО ИСКОВАТА МОЛБА, ПО КОЯТО СА ОБРАЗУВАНИ, ИМА ЗНАЧЕНИЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ПАРАГРАФ 4 АЛ. 2 ОТ ПЗР НА ЗВ. ОСТАНАЛИТЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕ ДОВЪРШВАТ ПО ДОСЕГАШНИЯ РЕД”

Очевидно това предложение за изменение се отнася единствено и само до казуса „т.д.№ 1802/2016г. по описа на СГС“, тъй като други висящи съдебни спорове по предявени искове по §4 от ПЗР на ЗВ, не ни е известно да са налице.

Производство по т.д. 1802 /2016 година по описа на СГС е започнало по иск по §4 от ПЗР на ЗВ , предявен от Мюсюлманско изповедание срещу Българската държава, срещу 21 български общини и едно търговско дружество, с цел да се решат заведените ревандикационни дела във всички съдилища в страната за имущество, което принадлежи на Държавата и общините. След като с разпореждане от 29.10.2018г. СГС връща исковата молба на Мюсюлманско изповедание срещу първоначалните ответници, господата Цветанов и Карадайъ внасят предложение за изменение и допълнение на проекта за изменение и допълнение на ЗВ и на практика искат това имущество да премине в ръцете на частния субект – Мюсюлманско изповедание ръководено от мюсюлманския брат Мустафа Хаджи. Ето защо нашето твърдение за престъпление по служба е в най-тежкия състав, защото щетата на българската държава и общините ще бъде в размер на стотици милиони, а с обезщетенията за минал период ще достигнат три милиарда лева. Тук основен е въпроса не каква е политическата воля, а каква е комисионната за това национално предателство.

– Има влязло в сила съдебно определение за отказ от иск по делото за правоприемство водено от Мюсюлманското изповедание срещу Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание и това е правен факт със сила на присъдено нещо. За всеки компетентен юрист този факт не може да се санира, чрез закон и ли с друг съдебен акт, който да му противоречи защото съдебната аксиома е, че с влезли в сила съдебни актове със сила на пресъдено нещо се съобразяват всички / държавни и общински служители, съдилища и длъжностни лица в обсега на техните правомощия/.

– В производството по т.д.№ 1802/2016г. по описа на СГС /четвърто по ред/ държавата и общините към момента не са страни по делото, но всъщност техните права не са защитени, защото ще следва да се съобразяват с вписванията в „новото охранително производство“.

Преведено на юридически език, правото на собственост върху Археологическия музей срещу Президентството, музея в Кърджали, безистена в Ямбол, музея на Религиите в Стара Загора и още стотици паметници на културата- галерии, музеи и обществени сгради, не могат да бъдат придобивани по давност, а със служебната регистрация на Мустафа Хаджи като правоприемник на мюсюлманските вероизповедни общини те му се подаряват от господата Цветанов и Карадайъ.

За съжаление противозаконните и противоконституционните действия на Тандема Цветанов & Карадайъ, създават и данъчен рай за регистрираните изповедания :

/2/ Върху недвижими имоти, представляващи обредни , молитвени или богослужебни домове на юридическите лица – вероизповедания и техните местни поделения, по смисъла на закона за вероизповеданията, както и върху движими вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуалите и обредите на вероизповеданията не може да бъде насочено принудително изпълнение”

Да ни е честит данъчния рай за вероизповеданията, които се докопат до регистрация. Към настоящия момент към Мюсюлманското изповедание има десетки принудителни изпълнения от публични и частни съдебни изпълнители на държавата, подопечното на ДПС изповедание дължи 8 247 480,40 лв към частни субекти и общините още над 10 милиона.

С този текст дори и да си ги дължи, принудителното изпълнение щом е забранено със закон се прекратява. Кое друго изповедание е такъв длъжник и тука е мястото да припомним ролята на Главния прокурор- ако длъжностно лице в рамките на своята компетенция нанесе на държавата вреда в полза на частен интерес, се преследва от НК като престъпление по служба. Значи тандема Цветанов & Карадайъ иска да предпази със закон принудителното търсене на публични вземания в интерес на Мустафа Хаджи, който да не плати тези пари въпреки , че ги дължи и Вие народните представители ще участвате в това. По тази логика да премахнем въобще принудителното изпълнение за задълженията към държавата и общините!?!?!?! Гласуването на този текст ще постави пред народа прецедента щом за богат Мустафа може, значи за всички може! Ние ще призовем за такава законодателна финансова амнистия, другото е престъпен лобизъм.

Има още едно ,но не и последно, но флагрантно престъпление към нацията и закона на тандема Цветанов & Карадайъ:

Създава се нов параграф осемнадесети със следното съдържание :

В член 22 се правят следните изменения и допълнения :

/1/ Право на собственост върху обредните , молитвените и богослужебни домове, заедно с поземлените имоти, върху които са построени , може да принадлежат на БПЦ- Българска патриаршия, на регистрирани вероизповедания и съответните техни поделения. Правото на собственост върху тези обекти не може да бъде придобивано по давност от други субекти извън посочените в изречение първо”

Към обредните домове на мюсюлманите, джамиите, всички имоти са вакъфски и това е много съществено, защото това са поземлените имоти. На практика се дерогира чл.79 от ЗС за придобиване по давност на такива имоти, тъй като се казва, че всичко което е вакъф, т.е. принадлежащо на молитвения дом не може да се придобива от други субекти, т.е. от Държавата и общините които владеят такива имоти от 130 години.

Този текст също е пряко направен ,за да лиши държавата и общините да претендират собственост по давностно владение на имоти върху които са упражнявали владение и са се грижили за тях.

Това лобистко предложение, безобидно и напудрено с БПЦ е нагъл грабеж на българската държава и приспивайки вниманието ВИ, ще доведе до това което споменахме по-горе ДПС чрез изповеданието да се обогати с държавни и общински имоти и да заведе дела за противоправното им владеене в повече от 130 години и да се търси финансов дивидент в размер на пазарния наем за това отнемане като компенсация и понеже това нещо е записано в закон, ще отпадне дори погасителната давност за такова обезщетение. Тандема дава на контролираното изповедание възможност да търси пари по съвременни цени за пропуснати ползи за 130 години назад, а това уважаеми дами и господа народни представители са стотици милиони в бъдеще харизани на ДПС.

Откровено лобистка „драска”, направен по калъпа на ДПСъ се превърна законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Пеевските медии почнаха дружно да лъскат тази груба истина с факта ,че БПЦ – Българска патриаршия ще получат 48 милиона лева субсидия, с която искат да купят тяхното благоволение да не виждат лобизма в полза на овладяването на Мюсюлманското изповедание, на закриването на действащи юридически личности на регистрираните изповедания, като това се прави на фона на недосегаемостта за тези депутатски експерименти православна църква. Светия синод е поставен в деликатната ситуация или да приеме едни милиони или да се окаже „вдъхновител „на това безумие съгласявайки се с вносителите, от чиято идея за борба с религиозната радикализация не остана нито дума в проектите.

За кого бие камбаната на верското недоволство ще се покаже в най-близко бъдеще защото е пред провал визитата на Папата в България, посолствата са трескаво осведомени за безумията и експериментите с вярващите хора в България и всичко това се пише на сметката на властта и тази на премиера Бойко Борисов докато парламентарни брокери изчисляват комисионната от това национално предателство.