Отпада срокът за подаване на заявление по схемата „60/40“

0
8
Агенцията по заетостта

Така повече фирми ще могат да се възползват от нея

Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът (21 април 2020 г.) за подаване на заявление за изплащане на компенсации по схемата 60/40. Промяната е направена, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от нея.

Без определяне на краен срок Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации, като припомня, че те се подават към Дирекция „Бюро по труда” по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.