Прокуратурата нареди проверка на строителство край Синеморец

0
39
Синеморец

Терените попадат в Природен парк „Странджа“

Върховната административна прокуратура /ВАП/ поиска проверка на строителните дейности в местността Поляните в с. Синеморец, чиито граници попадат в природен парк „Странджа“.

За целта ВАП сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да назначат проверка по случая.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, в която се споменава, че РИОСВ-Бургас в нарушение на закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, попадащи в Природен парк „Странджа“, местността Поляните в с. Синеморец.

В информацията се твърди още, че за одобрените подробни устройствени планове (ПУП), издадени по Закона за устройство на територията (ЗУТ), за периода 2017 г. до юни 2020 г. е предвидено да бъдат построени тридесет и два обекта.

МОСВ и ДНСК трябва да проверят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни действия, както и съответстват ли на издадените строителни книжа; попадат ли поземлените имоти в обхвата на Природен парк „Странджа“; издадени ли са необходимите актове, изискуеми съобразно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и ЗУТ.

По време на проверката трябва да стане ясно дали е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съобразно характеристиките на инвестиционните предложения. Необходимо е да се изясни и спазването на конкретните правила на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Данните, събрани по време на проверката, следва да се синтезират в доклад и да бъдат изпратени до ВАП в кратък срок.