ГЕРБ пита защо 6 г. се бави стартът на пътен възел на АМ „Хемус“

0
1511
Снимка: АПИ

Въпросът беше зададен от народните представители Павел Христов, Красен Кралев и Кристиан Ганчев

Шест години се бави стартирането на изграждане на пътен възел тип „полудетелина“ на АМ „Хемус“ при пресичане с път VAR 2021 (/ I-2/ Игнатиево). Стартирала през септември 2018 г., към момента процедурата все още е на етап изработване на технически проект с проект на Подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП). Това стана ясно от отговора на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова на въпрос на народните представители от ГЕРБ Павел Христов, Красен Кралев и Кристиан Ганчев: На какъв етап е изпълнението на проекта?

Проектът е приоритетен за развитието на региона и ще спомогне за намаляване на автомобилния трафик от АМ „Хемус“ към град Варна. Наред с това пътният възел е заложен в предвижданията на общия устройствен план на община Аксаково, а в Закона за държавния бюджет на Република България са предвидени 1 500 000 лв.

Ето какво гласи отговорът от страна на МРРБ:

Проектът: „Изграждане на пътен възел тип „Полудетелина“ на АМ „Хемус“ при пресичането с път VAR 2021 (/I-2/ – Игнатиево)“ е на етап изработване на технически проект с проект на Подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП). Те се разработват въз основа на сключен споразумителен протокол за съвместно финансиране на обекта, от септември 2018 г., между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Аксаково.

До момента за реализирането на проекта АПИ и Община Аксаково са изпълнили следните действия: През 2019 г. е изработено, утвърдено от кмета на Община Аврен и съгласувано от АПИ, задание за техническия проект. На 03.02. 2020 г. в АПИ е предоставен за разглеждане и процедиране техническият проект от общината.

На 02.07.2020 г. Агенцията е върнала разработката със становище, в което са описани установените при прегледа на проекта съществени неточности и пропуски. На 25.08.2020 г. общината е представила коригиран технически проект за пътния възел, който на 26.03.2021 г. е приет от ЕТИС. Тъй като от

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е бил поставен въпрос какво налага изграждането на пътния възел точно на това място,АПИ е възложила изработването на одит по пътна безопасност на обекта.

През септември 2022 г. комисия е разгледала и приела одитния доклад на етап „Технически проект“. Основната препоръка в него е за общинския път, а именно да се намери ново проектно решение за уширяване на габарита на пътния надлез на общинския път до габарит Г9, с ширина 11 м, като в краен случай, предвид това че съоръжението е в права, се приложи габарит Г6, който е с ширина 10 м, при задължително осигуряване на тротоар за служебно преминаване с минимална широчина 0,75 м. С тази забележка се е очертало несъответствие между изискванията към проекта, посочени протокола от ЕТИС и одитния доклад. Забележките от приетия одитен доклад е необходимо да бъдат отстранени, което е наложило преработване на проектното решение.

През септември 2022 г. АПИ е върнала преработения технически проект и проекта на ПУП-ПП с констатирани забележки.

На 22.05.2023 г. в АПИ е предоставен коригиран и допълнен технически проект и ПУП-ПП за обекта, но на 01.04.2024 г. разработките отново са върнати за преработка, поради наличието на множество забележки и пропуски.

С писмо от 23.04.2024 г. общината е предоставила коригиран и допълнен технически проект в АПИ. В момента се извършва експертна проверка на постъпилата проектна разработка, съгласно забележките в становището на Агенцията от април 2024 г.