Само в Breaking.bg: Защо Миню Стайков не трябваше да излиза на свобода? Особено мнение на съдия Галя Георгиева

0
465
миню стайков
Миню Стайков с един от приятелите си - президента Георги Първанов.

Не може да се абсолютизира срокът на задържане, и то в съдебната фаза на процеса, смята тя

Апелативният специализиран наказателен съд – АСНС реши вчера да освободи от ареста олигарха Миню Стайков, който лежи две години в следствения арест. Той е разследван за нелегална фабрика за цигари в Карнобат, злоупотреби с еврофондове и данъчни престъпления.

Две от съдийки от състава на АСНС Даниела Врачева и Румяна Илиева сметнаха, че Стайков може да бъде пратен под домашен арест, следен с електронна гривна.

Според Врачева и Илиев продължителният срок на задържане на Миню Стайков Стайков е редуцирал в голяма степен опасностите от извършване на престъпление и укриване.

Продължаване на задържането на подс. Миню Стайков би се превърнало в предварително изпълнение на неналожено наказание лишаване от свобода предвид и на обстоятелството, че подс.

Стайков е и неосъждан. Мнозинството от въззивния състав счита, че опасност от укриване е налице с оглед на обстоятелството, че подс. Миню Стайков разполага със значителен финансов ресурс, поради което адекватна мярка на преследваните от закона цели се явява мярка за неотклонение „Домашен арест“, изпълнява чрез средство за електронно наблюдение, която мярка по своето естество и правни характеристики е също от категорията на ограничаващите свободата на придвижване.

Не така мисли обаче председателят на състава на АСНС съдия Галя Георгиева. Тя подписва с особено мнение решението, което днес е публикувано в сайта на АСНС.

Изразявам несъгласие със становището на мнозинството на състава по отношение на извода ,че марката за процесуална принуда на подсъдимия Миню Стайков следва да бъде облекчена и изменена от „задържане под стража“ в по-лека такава- „Домашен арест“ и да бъде изпълнявана на постоянния му адрес в гр.София чрез средства за електронно наблюдение по следните съображения:

За да остави без уважение искането на подсъдимия Миню Стайков и неговата защита за изменение на мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека такава СНС съобразявайки основанията в направеното искане, е приел,че се полагат грижи за опазване на здравето на подсъдимия както и ,че в качеството си на лице лишено от свобода подс.Стайков може да се лекува във всяко лечебно заведение на територията на страната съобразно заболяването.

СНС не е уважил оплакването за нарушение на разумния срок на разглеждане на делото тъй като същото е с фактическа и правна сложност и с голям по обем доказателствен материал. По делото участват 14 подсъдими лица и техните защитници,разпитани са голям брой свидетели изслушани са поредица от експертизи. Приел е,че епидемичната обстановка в страната е причина за отлагане на делото и неявяване на подсъдими и свидетели. Обсъдил е процесуалното поведение на защитата на подсъдимите по делото. Приел е,че опасност от укриване не съществува за подс.Миню Стайков ,но съществува опасност от извършване на престъпление, пише съдия Георгиева, бивш член на ВСС.

Галя Георгиева

Според нея в обжалваното определение е намерило отговор и оплакването за влошено здраве на Стайков. Направената преценка,че констатираните в медицинските справки от затвора гр.София заболявания не представляват пречка за пребиваване на подсъдимия в условията на ареста АСНС приема за обосновани.

Основната преценка ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ в производството по чл.270 ал.1 НПК законодателят е конкретизирал до наличието на нови обстоятелства,които да обосноват правен извод за необходимост от изменение на степента на тежест на процесуалната принуда в посока изменение и замяна с по-лека.

От анализа на доказателственната съвкупност в степен, която да не обосновава основания по чл.29 ал.2 от НПК приемам че НЕ са налични ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ,които да бъдат отнесени понятието „нови обстоятелства“ по смисъла на чл.270 ал.1 от НПК.

Обвинителният акт е внесен в СНС на 23.10.2019г. г. и делото е било образувано незабавно, пише съдия Георгиева.

Тя изрежда и обвиненията срещу Миню Стайков :

Подсъдимият Миню Стайков е предаден на съд за поредица от тежки престъпления по смисъла на чл.93 т.7 от НК,а именно:

1.За това, че в периода месец януари 2015г. до месец май 2019г. на територията на Р. България в градовете София, Бургас,Варна и Карнобат, се сговорил с Красимир Атанасов Трифонов, Милена Емилова Пилева, Красимир Георгиев Йорданов, Камелия Младенова Димитрова, Таня Калчева Йорданова, Алекс Северинов Ананиев, Селда Северинова Ананиева,Марио Добромиров Кръстев и Николай Алексиев Трифонов да върши в страната престъпления по чл.248а,ал.5, във вр. с ал. 2 и по чл.255 НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага за Миню Стайков Стайков, посредством упражняваната търговска дейност от регистрирания едноличен търговец с фирма ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта – ДФ „Земеделие“ при предоставяне на финансова помощ на регистрирани земеделски стопани по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 г. – 2018 г. и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.— престъпление по чл.321,ал.6 НК,за което се предвижда наказание „лишаване от свобода „ до 6 години.

2.Затова че в периода 25.01.2016 г. – 11.01.2018г. в гр. София, в съучастие с извършителите Николай Алексиев Трифонов, Таня Калчева Йорданова и Камелия Младенова Димитрова, като подбудител и помагач, при условията на продължавано престъпление, с осем деяния, които осъществяват поотделно състави на различни престъпления, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,умишлено склонил Николай Алексиев Трифонов, Таня Калчева Йорданова и Камелия Младенова Димитрова да кандидатстват за финансова помощ в Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 г. – 2018г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и да представят пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения в заявления за предоставяне на финансова помощ, в заявления за авансово плащане и в заявления за окончателно плащане и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ на ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ – Карнобат, ЕТ“Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат и ЕТ“Агрика – Камелия Димитрова“гр.София – да затаят сведения в нарушение на задължението да предоставят такива – че е налице свързаност между ЕТ „Биоплант — Николай Трифонов“ – гр.Карнобат,ЕТ“Танива – Таня Иорданова“гр.Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Мишо Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ – гр.Карнобат, ЕТТанива – Таня Йорданова“гр.Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено ги улеснил по друг начин – осигурил им представители и пълномощници, които да подготвят документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане – финансова помощ, да подадат заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получат средствата по предоставената финансова помощ, с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ – да получи в периода от 11.07.2016г. до 13.03.2018г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ с общ размер 3 565 677.77 лв. /три милиона и петстотин и шестдесет и пет хиляди и шестстотин и седемдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/, както следва:

-1. На 25.01.2016г. в гр. София в съучастие с Николай Трифонов -извършител, като подбудител и помагач, умишлено го склонил да кандидатства за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро — винарския сектор 2014г. – 2018 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ – Карнобат в заявление за предоставяне на финансова помощ на ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ – Карнобат, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2925011609839, УРН 651505, ИН 2902030069 от 25.01.2016г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ гр. Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено го улеснил по друг начин – осигурил му представител и пълномощник, който подготвил документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г.2018г. и подал заявлението пред ДФ „Земеделие“,с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 895 186,25 /един милион осемстотин деветдесет и пет хиляди лева сто осемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/,

-2. На 25.01.2016г. в гр. София в съучастие с Таня Калчева Йорданова – извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Танива – ТаняИорданова“гр.Карнобат в заявление за предоставяне на финансова помощ на ЕТ „Танива – Таня Иорданова“гр. Карнобат, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2925011609843, УРН 659187, ИН 2902030071 от 25.01.2016г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива — че е налице свързаност между ЕТ „Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“ и умишлено я улеснил по друг начин – осигурил и представител и пълномощник, който подготвил документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г.2018г. и подал заявлението пред ДФ „Земеделие“,с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 279 552.50 /един милион двеста и седемдесет и девет хиляди и петстотин и петдесет и два лева и петдесет стотинки/.

– 3. На 23.05.2017г. в гр. София в съучастие с Камелия Младенова Димитрова – извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане“, и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения заЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София в заявление за предоставяне на финансова помощ на ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2923051711827, УРН 651546, ИН 2902040080 от 23.05.2017г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“гр. София и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено я улеснил по друг начин – осигурил и представител и пълномощник, който подготвил документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г.2018г. и подал заявлението пред ДФ „Земеделие“,с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 527 111.25лв. /петстотин и двадесет и седем хиляди и сто и единадесет лева и двадесет пет стотинки/

– 4. На 13.06.2016г. в гр. София в съучастие с извършителя Николай Алексиев Трифонов, като подбудител и помагач, умишлено склонил Николай Алексиев Трифонов да представи неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ като в заявление за авансово плащане на ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 – 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2925011609839, УРН 651505, ИН 2902030069 от 13.06.2016г. по Договор № 201629/20.04.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, и умишлено го улеснил по друг начин, като му осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „Земеделие“ заявлението за авансово плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. – 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи на 11.07.2016г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 516 149.00 /един милион петстотин и шестнадесет хиляди и сто четиридесет и девет лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № BG27DEMI92401000170855 на ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

-5. На 13.06.2016г. в гр. София в съучастие с извършителя Таня Йорданова, като подбудител и помагач, умишлено склонил Таня Калчева Йорданова да представи неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ като в заявление за авансово плащане на ЕТ „Танива — Таня Йорданова“гр. Карнобат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 – 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2925011609843, УРН 659187, ИН 2902030071 от 13.06.2016г. по Договор № 201632/20.04.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ – гр.Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, и умишлено я улеснил по друг начин, като и осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „Земеделие“ заявлението за авансово плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НТТПЛВС 2014г. – 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи на 18.07.2016г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 023 642.00 /един милион и двадесет и три хиляди и шестстотин и четиридесет и два лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № BG16DEM392401000170859 на ЕТ“Танива — Таня Йорданова“гр.Карнобат в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

– 6. На 20.09.2017г. в гр. София в съучастие с извършителя Камелия Димитрова, като подбудител и помагач, умишлено склонил Камелия Младенова Димитрова да представи неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ като в заявление за авансово плащане на ЕТ „Агрика — Камелия Димитрова“ — София по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 – 2018 г., дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2923051711827, УРН 651546, ИН 2902040080 от 20.09.2017г. по Договор № 201705/04.09.2017г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“гр. София и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“гр.София, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено я улеснил по друг начин, като и осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „Земеделие“ заявлението за авансово плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. – 2018г. и получил средствата от финансовата помощ, с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи на 11.10.2017г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 421 689.00 /четиристотин и двадесет и една хиляди и шестстотин и осемдесет и девет/лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № BG04DEMI92401000196780 на ЕТ“Агрика — Камелия Димитрова“гр.София в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

– 7. На 22.12.2017г. в гр. София в съучастие с извършителя Николай Алексиев Трифонов, като подбудител и помагач, умишлено склонил Николай Алексиев Трифонов да представи неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ като в заявление за окончателно плащане на ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 – 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2925011609839, УРН 651505, ИН 2902030069 от 22.12.2017г. по Договор № 201629/20.04.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ гр.Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“и умишлено го улеснил по друг начин, като му осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „Земеделие“ заявлението за окончателно плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. – 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи на 13.03.2018г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 353 348.31лв. /триста и петдесет и три хиляди и триста и четиридесет и осем лева и тридесет и една стотинки/ лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № BG27DEMI92401000170855 на ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр.Карнобат в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

– 8. На 11.01.2018г. в гр. София в съучастие с извършителя Таня Калчева Йорданова, като подбудител и помагач, умишлено склонил Таня Калчева Йорданова да представи неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ като в заявление за окончателно плащане на ЕТ „Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 — 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2925011609843, УРН 659187, ИН 2902030071 от 11.01.2018г. по Договор № 201632/20.04.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр.Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, и умишлено я улеснил по друг начин, като е осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „Земеделие“ заявлението за окончателно плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. – 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи на 13.03.2018г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 250 849.46 /двеста и петдесет хиляди и осемстотин и четиридесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки/ лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № BG16DEMI92401000170859 на ЕТ“Танива – Таня Йорданова“гр.Карнобат в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД- престъпление по чл.248а,ал.5,вр.ал.2,вр.чл.20.ал.3.ал.4,вр.ал.1, вр. чл.26, ал.вр.ал.З НК,за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 до 8 години.

3.Затова, че в периода от 07.12.2016г. до 09.12.2016 г. в гр. София, в съучастие с извършителите Алекс Северинов Ананиев, Селда Северинова Ананиева, Камелия Младенова Димитрова, Красимир Георгиев Йорданов и Милена Емилова Пилева, като подбудител и помагач, при условията на продължавано престъпление, с пет деяния, които осъществяват поотделно състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено склонил Алекс Северинов Ананиев, Селда Северинова Ананиева, Камелия Младенова Димитрова, Красимир Георгиев Йорданов и Милена Емилова Пилева да кандидатстват за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представят пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения в заявления за подпомагане и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередност“ на ЕТ „Алекс Ананиев“ гр. Сливен, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София, ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“ гр. София, ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“ гр. София и ЕТ „Селда Ананиева“ гр. Сливен – да затаят сведения в нарушение на задължението да предоставят такива – че е налице свързаност между ЕТ „Алекс Ананиев“ гр. Сливен, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София, ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“ гр.София, ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“ гр. София и ЕТ „Селда Ананиева“гр. Сливен по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ – съответно „Изграждане на оранжерия в имоти УПИ115096,ПИ 115097, ПИ 115098 на землището нагр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 116028, ПИ 116029 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 093023, ПИ 093024 и ПИ 093021 на землището на с.Старо Оряхово и закупуване на технологично оборудване“; „Изграждане на оранжерия в имот ПИ 114160 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“ и „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 114004,ПИ 114005 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“ , няма да се извършват от ЕТ „Алекс Ананиев“ – гр. Сливен, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ – гр.София, ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“ – гр. София, ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“- гр. София и ЕТ „Селда Ананиева“ — гр. Сливен, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“и умишлено ги улеснил по друг начин – осигурил им представители и пълномощници, които да подготвят документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подадат заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получат средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ с общ размер 5 645 624,51лв. /пет милиона и шестстотин и четиридесет и пет хиляди и шестстотин и двадесет и четири лева и петдесет и една стотинки/, както следва:

-1. На 07.12.2016г. в гр. София в съучастие с Милена Пилева -извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г„ съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 .„Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“ – София в заявление за подпомагане заведено с УИН 0307121673058, УРН 666533, ИД№03/04/1/0/02872 от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“гр. София и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ – Изграждане на оранжерия в имот ПИ 114160 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея няма да се извършват от ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“гр. София, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено я улеснил по друг начин – осигурил и представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 173 480.00лв. / един милион и сто и седемдесет и три хиляди и четиристотин и осемдесет/ лева.

-2. На 07.12.2016г. в гр. София в съучастие с Красимир Георгиев Йорданов – извършител, като подбудител и помагач, умишлено го склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Агрокраси — Красимир Йорданов“ – София в заявление за подпомагане заведено с УИН 0307121673059, УРН 665450, ИД№03/04/1/0/02876 от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“гр.София и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ – „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 093023, ПИ 093024 и ПИ 093021 на землището на с.Старо Оряхово и закупуване на технологично оборудване“ няма да се извършват от ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“ гр. София, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено го улеснил по друг начин – осигурил му представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ, с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 170 026,08лв. / един милион и сто и седемдесет хиляди и двадесет и шест лева и осем стотинки/ лева.

-3. На 09.12.2016г. в гр. София в съучастие с Алекс Северинов Ананиев – извършител, като подбудител и помагач, умишлено го склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 .„Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Алекс Ананиев“ – Сливен в заявление за подпомагане заведено с УИН 0307121673060, УРН 677942, ИД№03/04/1/0/02806 от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за нередности – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Алекс Ананиев“гр. Сливен и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ – „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 115096,ПИ 115097, ПИ 115098 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“ няма да се извършват от ЕТ ,,Алекс Ананиев“- гр. Сливен, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено го улеснил по друг начин – осигурил му представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 173 480 /един милион сто седемдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.

– 4. На 09.12.2016г. в гр. София в съучастие с Камелия Младенова Димитрова – извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София в заявление за подпомагане заведено с УИН 0208061502246, УРН 651546, ИД№03/04/1/0/02821 от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности – да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“гр. София и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ — „„Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 116028, ПИ 116029 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“ няма да се извършват от ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“гр. София, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“,и умишлено я улеснил по друг начин – осигурил й представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ – да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 955 158.43лв. / деветстотин и петдесет и пет хиляди и сто и петдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/.

– 5. На 09.12.2016г. в гр. София в съучастие със Селда Северинова Ананиева – извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения за ЕТ „Селда Ананиева“ – Сливен в заявление за подпомагане заведено с УИН 0307121673062, УРН 677999, ИД№03/04/1/0/02889 от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности- да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Селда Ананиева“гр. Сливен и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ – „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 114004,ПИ 114005 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“ няма да се извършват от ЕТ „Селда Ананиева“гр.Сливен, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, и умишлено я улеснил по друг начин – осигурил и представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „Земеделие“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 173 480.00лв. / един милион и сто и седемдесет и три хиляди и четиристотин и осемдесет / лева. -престъпление по чл.248а. ал.2.вр.чл.20,ал.3.ал.4,вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК за което се предвижда наказание „лишаване от свобода „ до три години и глоба от 1000 до 5000 лева.

4.Затова, че на 05.12.2016 г. в гр. София кандидатствал за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 .„Инвестиции в земеделски стопанства“ и представил пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения в заявление за подпомагане заведено с УИН 02041001146, УРН 182023, ИД№02/04/1/0/01146 от 05.12.2016г.и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередности“ на ЕТ „Миню Стайков – Комерс“ гр. София – затаил сведения в нарушение на задължението да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Миню Стайков – Комерс“ и ЕТ „Алекс Ананиев“ гр. Сливен, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София, ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“ гр. София, ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“гр. София и ЕТ „Селда Ананиева“гр. Сливен по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ от ЕТ „Алекс Ананиев“ гр. Сливен, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София, ЕТ „Агрокраси – Красимир Йорданов“ гр. София, ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“гр. София и ЕТ „Селда Ананиева“гр. Сливен по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. — съответно „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 115096,ПИ 115097, ПИ 115098 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 116028, ПИ 116029 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 093023, ПИ 093024 и ПИ 093021 на землището на с.Старо Оряхово и закупуване на технологично оборудване“; „Изграждане на оранжерия в имот ПИ 114160 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“ и „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ 114004,ПИ 114005 на землището на гр.Долни Чифлик и закупуване на технологично оборудване за нея“,няма да се извършват от ЕТ „Алекс Ананиев“гр. Сливен, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр.София, ЕТ „Агрокраси – Красимир Иорданов“гр. София, ЕТ „Екофорест – Милена Пилева“гр. София и ЕТ „Селда Ананиева“гр. Сливен, а от ЕТ „Миню Стайков — Комерс“, с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ с общ размер 914 467.31лв. /деветстотин и четиринадесет хиляди и четиристотин и шестдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ – престъпление по чл.248а,ал.2 НК.

5.Затова че в периода 16.05.2017г. до 10.07.2018г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, с три деяния, които осъществяват поотделно състави на различни престъпления, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено представил пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения в заявление за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 г. – 2018 г., по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ,дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв “, в заявление за авансово плащане и в заявление за окончателно плащане и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ на ЕТ“Миню Стайков комерс“ – затаил сведения в нарушение на задължението да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ – гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ – гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ гр.Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат са поискали и получили финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г— създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от тях, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ – да получи на 11.10.2017г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ с общ размер 1 641 600.00лв. /един милион и шестстотин и четиридесет и една хиляди и шестстотин лева1, както следва:

-1. На 16.05.2017г. в гр. София представил пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения в заведеното с уникален идентификационен номер /УИН/ 2916051711206, УРН 182023, ИН 2902040024 от 16.05.2017г. заявление за предоставяне на финансова помощ и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв “— затаил сведения в нарушение на задължение да предостави такива — че е налице свързаност между ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат, по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр.Карнобат по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г- създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“,за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ общо в размер на 2 052 000.00 лева /два милиона и петдесет и две хиляди лева/.

– 2. На 20.09.2017г. в гр. София представил пред ДФ „Земеделие“ неверни сведения в заявление за авансово плащане на ЕТ „Миню Стайков Комерс“гр. София по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв “, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2916051711206, УРН 182023, ИН 2902040024 от 20.09.2017г. по Договор № 201706/ 04.09.2017г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – затаил сведения в нарушение на задължение да предостави такива – че е налице свързаност между ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София, ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“ по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр.Карнобат по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г.- създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“ гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“ и да получи на 11.10.2017г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 641 600.00лв. /един милион и шестстотин и четиридесет и една хиляди и шестстотин лева/ , получени на посочената дата с банков превод по сметка № BG74DEMI92401000167390 на ЕТ „Миню Стайков комерс“гр.София в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.

– 3. На 10.07.2018г. в гр. София представил неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ като в заявление за окончателно плащане на ЕТ „Миню Стайков Комерс“ гр.София по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв „, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ 2916051711206, УРН 182023, ИН 2902040024 от 10.07.2018г. по Договор № 201706/ 04.09.2017г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ – затаил сведения в нарушение на задължение да предостави такива — че е налице свързаност между ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София, ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр. Карнобат и ЕТ „Миню Стайков Комерс“гр.София по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр.Карнобат по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014г. – 2018 г. – създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“гр. Карнобат, ЕТ „Агрика – Камелия Димитрова“ гр. София и ЕТ „Танива – Таня Йорданова“ гр.Карнобат, а от ЕТ „Миню Стайков – Комерс“гр.София,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „Миню Стайков Комерс“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „Земеделие“ в размер на 410 400.00лева /четиристотин и десет хиляди и четиристотин лева/-престъпление по чл.248а,ал.5,вр.ал.2,вр.чл.26,ал.1.вр.ал.З НК за което се предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Така посочените обвинения намират в сериозна степен обоснованост на предположението в съвкупността от доказателства събрани на ДП и към момента в хода на съдебното следствие,от което се налага извод за липса на промяна на обстоятелствата ,определили най-тежката процесуална принуда.Касае се за системна престъпна дейност в продължителен дълъг период от време- 2015-2019г.,свързана с получаване и създаване на условия за получаване чрез невярно документиране/измама/на средства от европейски фондове ,които средства са предоставени на българската държава и се разпределят от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Касае се за широк кръг от сговорили се лица,намиращи се в лична зависимост от подсъдимия М.Стайков.Цялата „палитра“ от обвинения, за които може към момента да се обоснове извод за обоснованост на базата на цялата съвкупност от доказателства е свързана със сериозна подготовка ,защото покрива критерии за продължавана престъпност при вторичните престъпления и съучастническа дейност също с широк кръг от подчинени на подс.Стайков лица,които са участвали и в сговарянето по чл.321 ал.6 от НК.

Вторичните престъпления, в които Стайков е обвинен правят впечатление с размера на получените по измамлив начин средства в резултат на обосновано предполагаема престъпна дейност, отнесена към състава на престъплението по чл.248а ал.5 от НК и подготовката за получаване на средства предоставени на ЕС на българската държава ,за което има повдигнати обвиненията по чл.248а ал.2 от НК и за които суми са предявени гражданските искове- обективно и субективно съединени на основание чл.45 от ЗЗД ,посочени по-горе в мотивите на особеното ми мнение.

Обвиненията по чл.248 ал.5 във вр. с ал.2 от НК са три,но следва да се обърне внимание на това ,че две от тях за деяния извършени при условията на чл.26 ал.1 и по п.2 – в обвинението по чл.248 ал.5 от НК са включени 8 деяния,а това по п.3- пет деяния ,които обосновават квалификацията по чл.26 ал.1 от НК.

Подсъдимият Стайков има и едно самостоятелно обвинение по чл.248а ал.5 за извършено престъпление като е използвана личната му фирма-ЕТ“Миню Стайков-Комерс“.

Това следва от прочита на обв.акт и постановленията за привличане- т.47 /л. 119-124 ДП и т.81 л.13-24 от ДП/.

Делото се намира в съдебна фаза ,в която не важи ограничението на чл.63 ал.4 от НПК по отношение срок на задържане. Предвид неговата фактическа и правна сложност времето на задържане-от м.май 2019г. до момента покрива изискванията и критериите за разумен срок по смисъла на КЗПЧОС, пише съдия Георгиева.

Според нея в искането за изменение на мярката за неотклонение в частната жалба се поддържа довода за влошено здравословно състояние, но по делото са прилагани почти ежемесечно медицински справки от медицинска комисия в затвора София. Видно от същите здравословното състояние на подсъдимия е едно и също от внасяне на обвинителния акт и до момента. За подсъдимия са полагани системни грижи при всяко влошаване на здравето му напълно адекватно ,в специализирани лечебни заведение и извън болницата на Затвора гр.София. Не са налични пречки за лечение на подсъдимия Миню Стайков адекватно и по правилата на добрите медицински практики,което е правено както на ДП ,така и в хода на съдебното следствие.

Особено мнение на съдия Георгиева.

От изложеното до тук намирам ,че направения по-горе извод за липса на нови обстоятелства в насока обосноваваща облекчаване на процесуална принуда не са налични. Становище ми е ,че не може да се абсолютизира срока на задържане и то в съдебната фаза на процеса и то пред финала на първата инстанция като основно да мотивира извод за изменение на мярката за неотклонение. Следва като се преценява срока на задържане да се изследват причините за продължителност.

В случая времето от 7 май 2019г. когато е влязло в сила определението за задържане по реда на чл.64 от НПК по настоящото производство и до момента включва ДП и съдебната фаза на процеса, задържане от 1 година и 8 месеца при този обем от доказателства и фактическа сложност не може да бъде преценен като „неразумен срок“, смята Галя Георгиева.

В случая този обществен интерес се разпростира и върху финансите на ЕС. По делото са постъпили и материали от Европейската служба за борба с измамите – OLAF,представляващи „Препоръка и Заключителен доклад“.От тези материали е видно ,че е уведомена ЕК като от финансирането на Р.България се препоръчва да бъдат изключени от финансирането сума от 2 662 438.85 евро изплатена във връзка с дейността на подсъдимия ,за която са повдигнати обвиненията му според обв.акт и е препоръчано да се спре плащането на 3 554 121.69 евро , допълва тя.