Атлантическият съвет: Защо на Рашков е отнет достъпа до класифицирана информация ?

0
513
Снимка: фейсбук

Това е много тревожна новина за България, пишат от съвета

Атлантическият съвет излезе с позиция и въпроси по скандала с вицепремиера и вътрешен министър Бойко Рашков, който се оказа без достъп до класифицирана информация. Ето позицията на съвета :

Вътрешният министър Бойко Рашков (същият, който иска да бъдат уволнявани журналисти) е с ОТНЕТ достъп до класифицирана информация!

Този акт, обаче, не е бил обжалван в съда от лицето.

Какво значи това!?

Нека първо видим нормативната уредба: Законът за защита на класифицираната информация определя реда за отнемане на достъпа до такава информация:

Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2016 г.) Органът, издал разрешението за достъп до класифицирана информация, отнема издаденото разрешение, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2016 г.) се установи, че лицето не отговаря на някои от изискванията на чл. 40, ал. 1;

2. лицето е извършило нарушение на закона или на подзаконовите актове по прилагането му, което е създало опасност от възникване или е довело до значителни вреди за интересите на държавата, организациите или лицата в областта на защитата на класифицираната информация;

3. лицето е извършило системни нарушения на закона или на подзаконовите актове, свързани със защитата на класифицираната информация.

(2) Органът по ал. 1 незабавно уведомява писмено ръководителя на организационната единица и лицето за отнемането на разрешението.

(3) Отнемането на издаденото разрешение за достъп до класифицирана информация не се мотивира, като се посочва само правното основание.

(4) Отнемането на издаденото разрешение е въз основа на писмен акт със съответно съдържание по чл. 58.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 71 от 2016 г.)

(6) Лице, на което е отнето разрешението за достъп до класифицирана информация, няма право да кандидатства за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретна задача, свързани с работа с класифицирана информация, за срок три години от отнемането.

Чл. 40. (1) Разрешение за достъп до класифицирана информация, извън случаите по чл. 39, се издава на лице, което отговаря на следните изисквания:

1. притежава българско гражданство, с изключение на случаите по глава шеста, раздел VI;

2. е пълнолетно;

3. има завършено средно образование;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. (обявена за противоконституционна с РКС № 7 от 2016 г. – ДВ, бр. 49 от 2016 г., отм. – ДВ, бр. 71 от 2016 г.)

6. е надеждно от гледна точка на сигурността;

7. не страда от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;

8. е определено като надеждно за опазване на тайна.

Чл. 41. Надеждност на лицето от гледна точка на сигурността е налице, когато липсват данни относно:

1. осъществяване на дейност срещу интересите на Република България или срещу интереси, които Република България се е задължила да защитава по силата на международни договори;

2. участие или съучастие в шпионска, терористична, саботажна или диверсионна дейност;

3. осъществяване на друга дейност против националната сигурност, териториалната цялост или суверенитета на страната или целяща насилствена промяна на конституционно установения ред;

4. осъществяване на дейност, насочена срещу обществения ред.

Чл. 42. (1) Надеждност на лицето от гледна точка на опазване на тайната е налице, когато липсват данни относно:

1. укриване или даване на невярна информация от проучваното лице за целите на проучването;

2. факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на проучваното лице;

3. несъответствие между стандарта на живот на проучваното лице и неговите доходи;

4. психично заболяване или други нарушения на психичната дейност, които биха повлияли отрицателно върху способността на проучваното лице да работи с класифицирана информация;

5. зависимост на проучваното лице от алкохол и наркотични вещества.

(2) За установяване на фактите по ал. 1, т. 4 и 5 органът, извършващ проучването, може да поиска проучваното лице да се подложи на специализирани медицински и психологически изследвания и да представи резултатите от тях. Проучваното лице има право да откаже да се подложи на поисканите специализирани медицински и психологически изследвания. Отказът се прави в писмена форма и проучването се прекратява.

(3) Редът и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания, както и на периодичните прегледи на здравословното състояние съгласно чл. 18, ал. 1, т. 4 и методите за тяхното провеждане се определят с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с ДКСИ.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НАШИЯТ ВЪПРОС КЪМ ПРЕМИЕРА ГОСПОДИН СТЕФАН ЯНЕВ Е:

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Е БИЛ ОТНЕТ ДОСТЪПЪТ ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ МИНИСТЪР БОЙКО РАШКОВ?

Въпросът ни е във връзка с чл. 59 ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.

Следва продължение!