Как се кандидатства за помощ по схемата „60/40“

0
166
Снимка: Pixabay

„Свободна Европа“ публикува наръчник за работодателя

В понеделник Министерският съвет одобри постановлението за подкрепа на работниците в засегнатите от кризата, свързана с пандемията от коронавирус, български предприятия.

Схемата, която стана известна като „60 на 40“, ще даде възможност държавата да поеме 60 % от осигурителния доход на работниците, а работодателят ще трябва да изплаща останалите 40 %.

Ето отговорите на „Свободна Европа“ на някои от често задаваните въпроси, които може да ви бъдат от полза.

Мога ли да поискам компенсации?
Кандидатстването по схемата, обявена от правителството ще може да бъде извършвано от два типа работодатели. Едните са тези, чиито фирми са затворени в следствие на заповеди за ограничаване на дейности, издадени от държавата.

Другата група е на тези, които могат да докажат спад в приходите си за март 2020 г. от поне 20 %, спрямо март 2019 г.

Вариант 1

В първата група попадат търговия на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари), някои видове пътнически транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, киносалони, туроператори, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, театри и друга артистична и творческа дейност, култура, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние.

От работодателите от тази група не се изисква да доказват намаляването на приходи поради извънредното положение, а само заповед за спиране на работата.

Вариант 2

Втората категория са работодатели от всички сектори на икономиката, с някои изключения, които заради извънредното положение цялостно или отчасти са преустановили дейността си, или са освободили отделни работници.

Мерките ще могат да бъдат прилагани и за всеки, при който се установи преминаване на непълно работно време, като при подобен случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Всяка от тези фирми трябва да докаже 20 % спад на приходите си. За фирмите, които са учредени преди 1 март 2019 г. спадът ще се отчита спрямо приходите за същия календарен месец през 2019 г.

При условие, че фирмата е създадена след 1 март 2019 г. спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

Колко плаща държавата?
Схемата предвижда разпределение между държавата и работодателя в съотношение 60 % към 40 % от осигурителният доход на работника, който ще продължава да дължи данък върху доходите. Размерът на компенсацията, който ще се поема от държавата, е 60 % от осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Кандидатстването ще се извършва месец за месец, а работодателите могат да поискат средства само за част от служителите си. Те не са длъжни да поискат част от заплатите на работниците им да бъдат изплащани от държавата, нито са длъжни, в случай, че кандидатстват, да поискат това за всички свои служители.

Къде и кога трябва да кандидатствам?
Исканията ще бъдат разглеждани от Агенцията по заетостта (АЗ). Кандидатстването може започва от вторник, 31 март, а процедурата по обработване на документите може да продължава до 7 дни. След одобряването на парите те ще бъдат превеждани в срок до 5 дни.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Документите могат да бъдат изпращани и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис. Съществува и опция за изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензираните пощенски оператори.

Какво трябва да изпратя?
Пакетът от документи, които работодателите трябва да изпратят включва:

Заявление за изплащане на компенсации, в което трябва да са включени Декларация за запазване на заетостта, Декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя и Декларация за намаляване на приходите от продажби.

Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации

Има ли допълнителни условия?
Да, има. Едно от ключовите условия към всички работодатели, които кандидатстват за изплащането на 60 % от осигурителния доход на работниците им, е те да запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

В случай, че едно от тези условия бъде нарушено, или ако работодателят не изплати 60 % от заплатата на работника, то той ще дължи парите, получени от държавата.

Също така компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Кой не може да кандидатства?
По схемата „60 на 40“ не могат да кандидатстват компаниите от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, както и „Дейности на екстериториални организации и служби“.

Не могат да кандидатстват също и фирми, обявени в несъстоятелност, или такива, които се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

Докога е срокът?
Засега няма обявен краен срок. Пред „Свободна Европа“ от Министерството на труда и социалната политика коментираха, че тепърва процедурите ще бъдат прецизирани, както и се очаква обанородването им в Държавен вестник.