КПКОНПИ разследва бивш кмет, общинар от Варна и шеф на РЗИ за конфликт на интереси

0
56
корупция
Снимка: архив

Сигналът срещу кмета е, че общината субсидирала футболен клуб, който той представлявал

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) започва разследване срещу бивш кмет на Костенец, общински съветник от Варна и директора на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ Стара Загора, съобщиха от Комисията.

С решения, приети на заседание, Комисията образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на тримата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 ЗПКОНПИ, както следва:

– кмет на Община Костенец (бивш): по сигнал, че докато е заемал тази длъжност, е представлявал и сдружение с нестопанска цел – футболен клуб, което е получило субсидия от общинския бюджет, с твърдения, че парите са определени по решение на общинския съвет за спонсориране на футболните клубове в общината, но преценката за това кои от тях да получат финансиране е била изцяло на кмета;

– общински съветник в Община Варна: по сигнал, че едновременно е член и на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД – Варна, чийто едноличен собственик на капитала е общината, а контрол върху дейността на дружеството упражнява Общински съвет – Варна, в чийто състав съветникът едновременно гласува и такива решения;

– директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора: по сигнал, че притежава и хоспис на територията на общината, спрямо който и спрямо конкурентните му обекти контролът се осъществява от подчинените на директора служители от състава на РЗИ.

Съгласно ЗПКОНПИ конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

След образуване на производството комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.