Прокуратурата сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на строежа на вилата на Божков

0
47
Вила "Аглика"

Според ДНСК са извършени незаконосъобразни преустройства на бившата резиденция на Тодор Живков

Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“ на Витоша, собственост на Васил Божков.

Имотът е ползван навремето като резиденция от Тодор Живков. След това вилата става собственост на Емил Кюлев, а след смъртта му е продадена на Божков.
Сградата се намира на 1600 м надморска височина и е разположена сред вековна борова гора. Общата разгъната застроена площ е 2850 кв. м. През 2012 г. тя се предлага за продажба на цена от 3 135 000 евро. Разполага с един голям  и осем апартаменти, приемна, киносалон, фитнес, сауна, леден басейн, генератор, тенискорт, двоен гараж, собствен водоизточник.

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт ВАП възлага на Столичната община да упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията ( ЗУТ), за строежа на вила „Аглика“ при наличие на основание за това.

Действията на ВАП са в резултат на доклад от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ . По време на проверката на съществуващата сграда, както и на новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район „Витоша“– СО и на НАГ – СО. Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столичната община.

Тя следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място, като се изискат и всички относими към гореизложеното данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Докладът от проверката следва да е подробен и да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер – да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП.

Докладът от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.