България тегли нов дълг от половин милиард лева

0
99
Министерството на финансите

Най-много ДЦК са купили пенсионните фондове

България тегли нов дълг от половин милиард лева. Това става ясно от съобщение от Министерството на финансите.

На 11 април 2022 г. ведомството е преотворило емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион са пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,88 %.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили пенсионни фондове с 56,2%, следвани от банките – 33,58 %, гаранционни фондове – 5,0 %, застрахователните дружества – 1,1 %, инвестиционни посредници – 0,12%, и други инвеститори – 4,0%.