Кирил Петков чел ли е процедурата в сайта на канадското правителство?

0
491
Кирил Петков е кандидатура на ДБ за министър.

Правилата и процедурите са за всички

Асен Генов Снимка: фейсбук

Асен Генов, фейсбук

Трябва да се чете. Преди да се “анализира”. Има правила и процедури. Те са за всички. И за тези, които не харесваме, и за тези, които харесваме. Какво се случва, слес като някой подаде заявление за отказ от канадско гражданство. Информацията е от сайта на канадското правителство:

What happens next

Once your application is received in Sydney, Nova Scotia and is considered complete, it will be reviewed and processing will begin.

Some applications may encounter delays and require more time for processing. In these cases, you will be contacted for more information or asked to supply additional documents.

If you are sending an application from outside Canada and the US, through a consular mission, allow sufficient time for your application to be received at the Case Processing Centre (CPC) in Sydney, Nova Scotia, as mail service can vary between countries. If you reside in the US, send your application directly to the CPC in Sydney, Nova Scotia.

If your application is approved, you will receive a certificate of renunciation.

Your application, along with the processing fee, will be returned to you if we have begun revocation proceedings under Section 10 or Section 10.1 of the Act.

If the processing of your renunciation application has begun and then we begin the process of revoking your citizenship under section 10 or section 10.1 of the Act, the processing of your renunciation application will be suspended until a decision is made on the revocation process.

Какво се случва след това

След като кандидатурата ви бъде получена в Сидни, Нова Скотия, и се счита за завършена, тя ще бъде разгледана и обработката ще започне.

Някои приложения може да срещнат забавяне и да изискват повече време за обработка. В тези случаи с вас ще се свържат за повече информация или ще бъдете помолени да предоставите допълнителни документи.

Ако изпращате заявление извън Канада и САЩ чрез консулска мисия, оставете достатъчно време за получаване на молбата ви в Центъра за разглеждане на дела (CPC) в Сидни, Нова Скотия, тъй като пощенските услуги могат да варират в различните държави. Ако живеете в САЩ, изпратете заявлението си директно до CPC в Сидни, Нова Скотия.

Ако молбата ви бъде одобрена, ще получите сертификат за отказ.

Вашето заявление, заедно с таксата за обработка, ще ви бъде върнато, ако сме започнали производство по отмяна съгласно раздел 10 или раздел 10.1 от закона.

Ако обработката на молбата ви за отказ е започнала и след това започваме процеса на отнемане на гражданството ви съгласно раздел 10 или раздел 10.1 от Закона, обработката на молбата ви за отказ ще бъде спряна до вземане на решение за процеса на отмяна.