НСИ отчита 11% ръст на средната работна заплата за първото тримесечие

0
36
Снимка: архив

През март средното брутно месечно трудово възнаграждение е 1500 лв.

Средната работна заплата е нараснала с 11.0% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата година. Това сочат предварителните данни на НСИ.

Средната брутна месечна заплата за март е 1500 лв.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 27.1%, „Държавно управление“ – с 18.5%, и „Добивна промишленост“ – със 17.1%.

Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.7%.

Икономическите дейности с най-високо възнаграждение през първите три месеца на годината са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 613 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 2 188 лева;
„Добивна промишленост“ – 2 108 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 717 лева;
„Други дейности“ – 961 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ – 984 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния – с 8.8%.