Правителството ще тегли нов държавен дълг

0
300
Българската народна банка

На 9 май БНБ ще продава държавни ценни книжа за 300 млн. лв.

На 9 май Българската народна банка ще проведе аукцион продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 300 милиона лева, съобщиха от централната банка.

Облигациите са със срочност три години и шест месеца (1277 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент 0,00%. ДЦК са с падеж 17 май 2025 година.

От условията по емисията става ясно, че първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.