Служебното правителство на Радев пое още половин милиард лева дълг

0
161
Министерство на финансите

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа

Пореден държавен дълг на служебния кабинет.

На 22 ноември 2021 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.05.2029 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 64,6 %, следвани от пенсионните фондове с 23,7%, застрахователните дружества – 7,3 %, договорни и гаранционни фондове – 4,3 % и инвестиционни посредници – 0,1 %.