Държавното обвинение протестира на втора инстанция срещу увеличението на цената на природния газ

Магистратите атакуват решението на ДКВЕР от 1 април м.г.

0
44
съд
Реформаторите не знаят какви са правомощията на главния прокурор

Софийският административен съд е отхвърлил аргументите на прокуратурата

Върховната административна прокуратура протестира решение № 311/12.01.2018 г. по адм. дело № 4304/2017 г. на Административен съд София град, с което е оставен без уважение протеста против решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР за повишаване на цената на природния газ по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, с което считано от 01.04.2017г. цената на природния газ се повишава с 29,6% .

ВАП аргументира несъгласието си с протестираното решение с обстоятелството, че съдът не е отчел неспазването на разпоредбата на чл.17, ал.5 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Целта на тази норма е да гарантира най-благоприятната цена. По този начин са накърнени правата на участници в административното производство, които с изключение на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяват несъгласие с повишението на цените, описвано като „шоково“ и „гибелно“.

Припомняме, че с протестираното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ: до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане; на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и  цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

Единствено „Булгаргаз“ ЕАД не възразява срещу повишението на цената на природния газ, което е обяснимо за ВАП, тъй като в атакуваното решение на КЕВР е предвидено през второто тримесечие на 2017г. клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД ще плащат съответно по 370.98 или по 363,26лева за 1000 куб. метра без акциз, ДДС и такса за пренос (19,73 лева за 1000 куб. м).

През първото тримесечие цената на суровината беше 280,21 лева за 1000 куб. метра.

От ВАП е констатирано и, че в производството пред АС София град не е доказано от КЕВР, че е спазен принципът по чл.31, т.1 Закона за енергетиката – на прозрачността за определяне на цените и е акцентирано недвусмислено, че решението на административния орган не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез който са определени ценовите компененти. Нарушен е и чл.31, т.2 Закона за енергетиката за икономическа обоснованост на цените.

Затова ВАП протестира пред ВАС решението на АС София град като неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е за отмяна на постановеното съдебно решение и вместо това постановяване на отмяна на решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР.