Гешев иска да обявява публично работата на прокурорите

0
192
полиция
Иван Гешев

Кандидатът за главен прокурор е против „безконтролността“ на обвинителите

Зам.-главният прокурор и кандидат за главен прокурор представи пред ВСС концепцията си за управление на прокуратурата.

В нея Гешев поставя акцент върху прозрачността, отговорността и независимостта на прокуратурата.

Той отбелязва, че проблемите трябва да бъдат посочени открито и отговорно, за да могат а се очертаят съответните решения.

Според него прокуратурата трябва да осъществи организационни и структурни промени, за които да получи подкрепата както от законодателната, така и от изпълнителната власт.

Кандидатът подчертава, че висок стандарт за ефективно и качествено правосъдие може да бъде постигнат само с активни действия и усилия в рамките на конструктивния диалог и взаимодействие с всички отговорни институции. Според него това ще доведе до повишаване на доверието в съдебната власт, за гарантиране на сигурността на гражданите и независимостта на магистратите и съдебните служители.

Като съществен елемент е изведено активното сътрудничество и партньорство със съсловните и неправителствените организации, медиите и образователните институции.

Кандидатът посочва, че познава следователската и прокурорската дейност, както и голяма част от магистратите, механизма на функциониране на прокуратурата, както и прилаганите различни управленски модели.

Гешев изразява убеждението, „че работодател на магистратите“ са българските граждани и ние сме длъжни да дадем продукта, който те очакват от нас. Този продукт се нарича справедливост. Липсата ѝ няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона“.

Кандидатът смята да следва практиката на сегашния главен прокурор и да продължи да представя периодични доклади по значими въпроси на противодействието на престъпността и корупцията.

В тази връзка според него са необходими законодателни промени и нови инструменти за публичното представяне на резултатите от дейността на прокуратурата.

Иван Гешев обръща внимание, че „грешният извод за безконтролност на прокурора“, който е dominus litis – „господар на досъдебното производство“, следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол.

В основните си принципи на бъдещата му дейност той залага на:

-отговорност, прозрачност и институционална предвидимост чрез своевременно информиране на гражданите за дейността на прокуратурата и разследващите органи;

-гарантиране на независимостта и безпристрастността на магистратите и съдебните служители, чрез подобряване на условията за труд, обективна и справедлива оценка на качествата им и съответстващи на нея възнаграждение, стимули и форми за повишаване на мотивацията;

– провеждане на проактивно междуинституционално и международно взаимодействие и информационен обмен;

– активна подкрепа на експертно ниво на законодателния процес;

– широк диалог с представителите на научната общност и гражданското общество.

Предлагат се периодични съвместни обучения с прокурори и съдии за повишаване на професионалната квалификация.

Като основна цел е изведено също налагането на стандарти за ефективни, обективни и качествени разследвания.

Сред основните цели е посочено също международното сътрудничество, включително в рамките на Европейската прокуратура и регионалните международни проекти, за противодействие на тероризма, организираната престъпност, трафика на хора, наркотичните вещества и оръжията, прането на пари и корупцията.