Главният прокурор Иван Гешев поиска тълкуване от Народното събрание на хаоса със закриването на специализираното правосъдие

0
547
Иван Гешев Снимка: Труд

Депутатите трябва да обяснят смисъла на приетия закон

Главният прокурор изпрати искане до 47-ото Народно събрание за тълкуване на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ), свързани със закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Необходимостта от тълкуването се поражда от непълнота и неяснота на част от нормите, гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник, бр. 32 от 2022 г., поради което се налага народните представители да изяснят смисъла на приетите законови разпоредби. Това съобщиха от държавното обвинение.

Искането е за тълкуване на осем параграфа от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСВ,  който влиза в сила от 27.07.2022 г. От тази дата Специализираният наказателен съд, Апелативният специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура няма да съществуват, а магистратите в тях ще са преназначени в други съдилища и прокуратури. В закритите структури на специализираното правосъдие няма да има нито съдебна администрация, нито функциониращи деловодни системи или регистратури за класифицирана информация. В същото време нормите – от параграф 48 до параграф 55 включително, създават редица задължения за магистратите, административните ръководители и съдебните служители след закриването на специализираните структури. Предвижда се, например, неприключилите досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура да се изпратят на съответните прокуратури по компетентност в 7-дневен срок от влизане на закона в сила. Наказателните дела пред Специализирания съд, по които не е проведено разпоредително заседание, да се изпратят по подсъдност на съответните съдилища, а неприключилите производства пред Апелативния специализиран съд, по които не е имало разпоредително заседание – на съответните апелативни съдилища. Делата, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни съответно на СГС и САС, а мандатът на съдебните заседатели в Специализирания съд се прекратява.

Главният прокурор посочва, че с тези разпоредби на практика по-нататъшното развитие на неприключените в специализираните органи досъдебни и съдебни производства ще бъде блокирано. Ще е невъзможно изпращането по компетентност както на делата, така и на Европейски заповеди за разследване и молбите за правна помощ, което пряко ще се отрази на разследвания, провеждани в други държави. Производствата по вземане и изменение на най-тежката мярка за неотклонение, за забрана или разрешение за напускане на страната и др., ще бъдат изправени пред множество процесуални проблеми и това ще рефлектира пряко върху правата на гражданите. 

Няма да е възможно изпълнението на всички предвидени в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) действия, така че да се съхранят и използват доказателства. В момента само в Специализираната прокуратура има над 500 преписки и над 800 неприключени дела с обем над 3000 тома, без в тях да се включват съпътстващите ги веществени доказателства и прилаганите СРС. В Специализирания съд делата са над 4000. От тях около 100 НОХД са с 3 и повече подсъдими, а някои са с над 15 подсъдими, пише в искането на главния прокурор.

В тази връзка Иван Гешев предлага на Народното събрание да даде тълкуване на въпроса как задълженията по § 48 – 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт следва да се изпълнят от магистратите и административните ръководители в специализираните органи на съдебната власт при положение, че от 27.07.2022 г. специализираните прокуратури и съдилища се закриват, а магистратите вече няма да имат качеството на прокурори и съдии в тях.