Ограничаването правомощията на главния прокурор или как Котката на Шрьодингер може да е жива и мъртва едновременно !

0
621
прокуратурата
Снимка: архив

Новите управляващи искат главният прокурор да няма право да отменя актове на подчинените му прокурори, но да има право да осъществява надзор и за законност и да ги ръководи !!!

Адвокат Росен Димитров

Росен Димитров

Миналата седмица, в събота 27.11.2021 г., приключиха преговорите между партиите, които възнамеряват да съставят коалиционно правителство. Всички разбрахме, че между преговарящите, а според мен между съгласяващите се, имало много допирни точки относно ред въпроси по бъдещото управление.

Казвам съгласяващите се защото поне аз не видях преговори в смисъла, по който аз разбирам преговорите като излагане на виждания, аргументи, спор, отстъпване от позиции, а станах свидетел на четене на желания от едни и съгласяване с тях от други.

Вероятно поради това лично аз стигах до извода, че допирните точки между “преговарящите“ са толкова много, че на практика е нямало недопирни точки. Тоест контактът между “преговарящите“ е бил пълен full contact или казано иначе без никакви точки на различие.

Какво ми направи впечатление?

Като практикуващ адвокат, естествено ми направиха впечатление изказванията по тема за правосъдието

И по тази тема, в унисон с казаното за липсата на различие между съгласяващите се партии, са и думите на избрания за народен представител от „БСП за България” Филип Попов за радио „Фокус”.

Извън изключително конкретната му, ясна и изпълнена със съдържание идея, че „В центъра на реформите в правосъдната система трябва да бъдат поставени законните интереси и права на гражданите и на стопанските обекти“, забелязах и модернистичното разбиране за съдебна реформа в лайт вариант, а именно това, че съгласяващите се се били обединили около идеята за, забележете – ограничаване на правомощията на главния прокурор. Казвам “лайт вариант“ защото имаше и идеи за цялостно премахване на Главния прокурор.

Та, съдебната реформа, щяла да се постигне чрез промяна на чл. 139 от Закона за съдебната власт, (ЗСВ) който недопустимо разширявал конституционните правомощия на главния прокурор!

Това не било правилно, а правомощията на главния прокурор следвало да се ограничат неговите правомощия, предвидени в Конституцията!!!

Кои правомощия по ЗСВ ще ограничат съгласяващите се депутати?

За да отговорим на този въпрос, ще трябва да прочетем цитираният от депутата от БСП чл. 139 от ЗСВ:

Чл. 139. (1) Главният прокурор се подпомага от заместници при Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и може да им възлага свои правомощия, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Главният прокурор и неговите заместници, на които са възложени съответни правомощия по реда на ал. 1, могат писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол.

(3) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Алинея 2 не се прилага за актовете на европейския прокурор и на европейските делегирани прокурори при изпълнение на функциите им по Регламент (ЕС) 2017/1939.

(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Алинея 2 не се прилага за актовете на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.

Не зная какво налага прочита на горния член за широката публика (как се разбира) и как той е разбран от съгласяващите се бъдещи управници, но според мен единственото правомощие на главния прокурор е писмено да отменя или изменя прокурорски актове.

Получава се така, че новите бъдещи управляващи искат да ограничат това право на главния прокурор на контрол върху подчинените му. Тук няма да Ви подценявам с примери, като бившия премиер Борисов за бившия депутат Кузов и назначаването като възпитател в детска градина, от рода на следва ли да се отнеме правото управителят на една фирма да отменя заповеди на подчинените му или редно ли е същото право да се отнеме и от други ръководители на различни ведомства?

Не за подценяване бе и друго!

Убедително и умно прозвуча и втората част от изказването на депутата, а именно, че правомощията на главния прокурор трябвало да се ограничат до тези, предвидени в Конституцията. Добре звучи, нали?

Какво казва Конституцията за главния прокурор?

Върховният закон е регламентирал структурата на прокуратурата, както и правомощията на главния прокурор в чл. 126. Според този член:

(1) Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. (2) Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

Тоест как да тълкуваме обединението на съгласяващите се около идеята да отнемат правомощието на главния прокурор по чл. 139 ал, 2 от ЗСВ, а именно да няма право отменя или изменя прокурорски актове, като го ограничат до правото му по чл. 126 ал. 2 от Конституцията, а именно само да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори?

Какво излиза?

Съгласяващите се народни избраници искат главният прокурор да няма право да отменя актове на подчинените му прокурори, но да има право да осъществява надзор и за законност и да ги ръководи!!!

Тук пак няма да Ви подценявам с примери и да правя асоциации с Котката на Щрьодингер, която според българските депутати може да е жива и мъртва едновременно!