КПКОНПИ: Соня Момчилова е имала фирма, когато Радев я назначи в СЕМ

0
184
Соня Момчилова

Авторката на „Ще ти скъсам г*за“ е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ потвърди, че към момента на назначаването си в Съвета за електронни медии /СЕМ/ Соня Момчилова е била собственик на фирма – нещо забранено по закон. На 18.08.2021 г. е образувано производство за проверка за евентуална несъвместимост при назначаването ѝ за член на СЕМ, съобщиха от КПКОНПИ.

Производството е започнало по сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указ на президента на Република България за назначаването ѝ, г-жа Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество, а това противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (чл. 26 и чл. 27). В хода на проверката на КПКОНПИ е установено, че към датата на издаване на президентския указ (27.07.2021 г.), а и след това – до 05.08.2021 г., Соня Момчилова е едноличен собственик на капитала на „План Це“ ЕООД.

В деня на издаването на указа тя е взела решение за приемане на съдружник във фирмата, а на 30.07.2021 г. му е прехвърлила с договор за покупко-продажба всички свои дружествени дялове и той е вписан в Търговския регистър като собственик на капитала на дружеството на 5.08.2021 г. Същия ден г-жа Момчилова подписва декларации по реда на Закона за радиото и телевизията, с които потвърждава, че отговаря на нормативните изисквания и тя или член на семейството й нямат частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ.

Макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на длъжността тя е била налице. Съобразно правомощията си (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ), Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органите по назначаването на тези лица за предприемане на съответни действия. С решението си от днес КПКОНПИ изпраща събраните в хода на проверката доказателства на президента на Република България, като орган по назначаване, за предприемане на необходимите действия по компетентност.