Окончателно: Трудовата книжка става електронна

0
32
Трудова книжка

Това решиха депутатите

В парламента окончателно бяха приети измененията, с които отпада хартиената трудова книжка.

Това стана с промени на второ четене в Кодекса на труда (КТ), според които Националната агенция за приходите (НАП) ще поддържа електронен регистър на заетостта, който съдържа единните електронни трудови записи на работниците.

Работещите ще имат пълен достъп до трудовото си досие.

Единният електронен трудов запис е електронен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и е официален удостоверителен документ, е записано в закона.

Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на ДАНС.

Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели,  с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели.

Законът влиза в сила на 1 юни 2025 г. , с някои изключения.

Хартиената Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на този закон, е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Такъв документ е и служебната книжка, издадена по реда на Закона за държавния служител преди влизането в сила на промените.

Единният електронен трудов запис може да се използва за удостоверяване на наличието на трудов стаж, когато такъв се изисква в конкурс за заемане на длъжност, след получаване на съгласие от кандидата.

Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по труда“ издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, и други оригинални документи, съдържащи тези данни, гласува НС.