Държавата емитира нов дълг за 150 млн. лева

0
17
Министерството на финансите

Книжата са били пласирани на търг в понеделник

Държавата изтегли нов заем в опит да запълни дефицитите, които се очертават в бюджета. На търг, проведен в понеделник Министерството на финансите, пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5 години. По данни на ведомството те са деноминирани в лева и с лихвен процент от 3,20%.

Държавата пусна заявка за продажбата на 200 млн., но в крайна сметка успяха да бъдат изтъргувани малко над 149 млн. повече от 50 млн. не можаха да бъдат продадени на аукциона.

Съвкупна номинална стойност на пласираните ДЦК при среднопретеглена годишна доходност е в размер на 4,13%, при коефициент на покритие 1,02 на сто.

Най-голямо количество от 5,5-годишни ДЦК бяха придобити от банките – 81,3%, след тях пенсионни фондове – 9,3%, застрахователни дружества – 6,7%, гаранционните фондове – 2,0% и инвестиционни посредници – 0,7%.

На този фон БНБ насрочи за понеделник аукцион за продажбата на  лихвоносни  съкровищни облигации със срочност десет години и половина (10,5-годишни ли 3834 дневни) с фиксиран лихвен процент от съществуващата емисия от началото на 2016 г. с падеж на 27 юли 2026 г.

Номиналният обем на емитираните книжа е за 200 млн. лева при годишен лихвен процент от 2,25%.

От началото на септември държавата се наложи да изтегли два заема – единият на вътрешния пазар, другия от външния. Така бяха взети 200 млн. лева и 2,25 млрд. евро.