Ето ги 22-та съдии, които ще разследват главният прокурор и заместниците му

0
333
Съдебната палата в София

Сред тях са бившият шеф на Спецсъда Георги Ушев и Мирослава Тодорова от Софийски градски съд

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобри списък със съдии във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник, съобщават от Върховния касационен съд.

С решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, прието на заседание, проведено на 20.06.2023 г., е одобрен списък по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт. В него са включени 22 съдии, отговарящи на законовите изисквания:

– Теодора Стамболова – съдия във Върховния касационен съд, председател на отделение;

– Веселина Вълева – съдия в Апелативен съд – София;

– Георги Ушев – съдия в Апелативен съд – София;

– Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София;

– Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София;

– Весислава Иванова – съдия в Апелативен съд – София;

– Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна;

– Христина Иванова – съдия в Софийския градски съд;

– Вилислава Ангелова – съдия в Софийския градски съд;

– Даниела Борисова-Райчинова – съдия в Софийския градски съд;

– Иван Коев – съдия в Софийския градски съд;

– Петър Сантиров – съдия в Софийския градски съд;

– Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд;

– Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд;

– Петър Стоицев – съдия в Софийския градски съд;

– Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд;

– Андрей Ангелов – съдия в Софийския градски съд;

– Даниела Талева – съдия в Софийския градски съд;

– Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна;

– Светлозар Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна;

– Александър Иванов – съдия в Окръжен съд – Русе;

– Пепа Чиликова – съдия в Окръжен съд – Ямбол.

Съгласно § 40 от обнародвания в бр. 48/02.06.2023 г. на „Държавен вестник“ Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от влизането в сила на закона Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък (по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт) от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела, измежду които, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а и сл. от НПК (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или от негов заместник). Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

Списъкът по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, е публикуван в сайта на съда, секция  „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“. В нея ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа „а“ от НПК „Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник“.